Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Phân tích hệ số tin cậy Cronbach anpha – Stata

Hệ số tin cậy Cronbach anpha được sử dụng để kiểm tra độ tin cậy bên trong của thang đo. Nó cho biết mức độ tương quan giữa các biến trong mỗi nhóm (nhân tố). Giá trị của hệ số tin cậy anpha cao của phương pháp không có nghĩa tính chất nhất quán của thang đo đã được thỏa mãn. Chúng ta cần phải sử dụng các kỹ thuật phân tích khác, chẳng hạn, phân tích nhân tố khẳng định CFA để kiểm định tính nhất quán này. Bài viết sẽ minh họa cách thực hiện phân tích hệ số tin cậy Cronbach anpha, cùng với việc …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button