KTL nâng cao

Hồi quy có ràng buộc – STATA

Trong những trường hợp các biến giải thích trong mô hình có mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau thì chúng ta phải xét đến những ràng buộc này trong phân tích hồi quy. Phương pháp hồi quy trong trường hợp này được gọi là hồi quy có ràng buộc. Bài viết sau sẽ minh họa cách thực hiện hồi quy có ràng buộc trên STATA (lệnh cnsreg). Phần minh họa sử dụng dữ liệu thực hành là hsb2.dta use https://www.vietlod.com/data/hsb2.dta, clear Tập dữ liệu bao gồm 200 quan sát từ các trường trung học. Các biến trong tập dữ liệu bao gồm: id, female, race, ses, schtyp, program, read, …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button