Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL cơ bảnPhân tích hồi quy

Hồi quy logit đa biến

Mô hình hồi quy logit đa biến là dạng mở rộng của mô hình hồi quy logit giản đơn trong trường hợp mô hình bao gồm 2 hay nhiều biến phụ thuộc. Mô hình này xác định mối liên hệ giữa một biến phụ thuộc nhị phân với 2 hay nhiều biến độc lập; cũng như là dự báo một mức xác suất xảy ra ở biến phụ thuộc tương ứng với mỗi giá trị của từng biến độc lập.

Lưu ý: khắc phục trường hợp dữ liệu của hồi quy bị phân riêng (từng phần hoặc toàn bộ)

Phương pháp ước lượng mô hình hồi quy logit đa biến cũng như việc đọc và diễn giải kết quả của mô hình này tương tự với mô hình hồi quy logit giản đơn. Các nội dung này đã được trình bày kĩ ở phần hồi quy logit giản đơn, do vậy, trong bài viết này tôi sẽ không trình bày lại.

Tuy nhiên, mô hình hồi quy logit đa biến là một dạng của mô hình hồi quy đa biến, do vậy, cần lưu ý đến việc lựa chọn biến, cũng như lựa chọn mô hình. Tham khảo thêm bài viết Lựa chọn mô hình – Stepwise vs BMA. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến hồi quy đa biến như đa cộng tuyến, phương sai thay đổi, tự tương quan… cũng cần lưu ý.

Tham khảo cụm bài Phát hiện và xử lý các khuyết tật của mô hình hồi quy.

 

Back to top button