Home | KTL nâng cao | Hồi quy logit thừa số
Hồi quy logit thừa số - Stata
Hồi quy logit thừa số - Stata

Hồi quy logit thừa số

Hồi quy logit thừa số (factorial logistic regression) được sử dụng khi chúng ta có hai hay nhiều biến độc lập dạng phân loại nhưng chỉ có một biến phụ thuộc dạng nhị phân (dichotomous). Do vậy, hồi quy logit thừa số là một dạng đặc biệt của hồi quy logit đa biến trong trường hợp các biến phụ thuộc dạng phân loại.