Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Minh họa thực hiện phương pháp DID, DDD trên Stata

Với câu lệnh didregress và xtdidregress

Sử dụng lệnh didregress hoặc xtdidregress để ước lượng các mô hình DID, DDD trong việc tính toán hiệu quả tác động của một chính sách hoặc chương trình điều trị cho các mẫu dữ liệu chéo và dữ liệu bảng. Các câu lệnh này cho phép xét tới các ảnh hưởng cố định không quan sát được trong mỗi nhóm cũng như các ảnh hưởng thời gian. Giới thiệu mô hình tam sự khác biệt, DDD Các mô hình tam sự khác biệt, DDD (Difference in difference in differences) bổ sung thêm một nhóm chứng nhằm kiểm soát các đặc điểm không quan sát được ở các …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button