Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Hướng dẫn kiểm tra và ước lượng các mối quan hệ đồng tích hợp trên Stata

Khi mô hình tồn tại các chuỗi dừng I(1) thì nhiều khả năng giữa chúng có mối quan hệ đồng tích hợp. Khi đó, tùy thuộc vào bản chất của mối quan hệ đồng tích hợp mà chúng ta có thể chọn nhóm phương pháp ước lượng FMOLS, DOLS hoặc nhóm phương pháp PMG, MG, DFE. Cơ sở của sự lựa chọn này dựa trên giả định về tính đồng nhất giữa các đơn vị bảng ở ma trận phương sai – hiệp phương sai của phần dư hoặc các hệ số ước lượng trong ngắn hạn và dài hạn.

Nội dung trình bày này sẽ giới thiệu các kiểm định dùng để kiểm tra mối quan hệ đồng tích hợp trong dữ liệu bảng, giới thiệu và minh họa cách thực hiện các ước lượng FMOLS/DOLS, MG/PMG/DFE trên Stata (các câu lệnh xtcointreg, xtpedroni, xtpmg, xtmg…). Ngoài ra, vấn đề kiểm tra mối quan hệ nhân quả giữa các chuỗi có mối quan hệ đồng tích hợp cũng được giới thiệu và minh họa thực hành trên Stata ở video này.

Việc lấy sai phân các chuỗi không dừng I(0) có thể làm mất thông tin dài hạn của các chuỗi. Khi các chuỗi có mối quan hệ đồng tích hợp sẽ có mối quan hệ dài hạn và có thể có mối quan hệ nhân quả với nhau. Bằng việc bổ sung thành phần điều chỉnh sai số ECM (thành phần dài hạn) vào phương trình, các mối quan hệ dài hạn sẽ được xét tới. Có nhiều phương pháp ước lượng mối quan hệ đồng tích hợp như FMOLS/DOLS, MG/PMG/DFE. Sự khác nhau của các phương pháp này dựa trên tính chất đồng nhất của các chuỗi. Tuy nhiên, trước khi ước lượng mô hình đồng tích hợp, cần thiết phải kiểm tra đồng tích hợp của các chuỗi qua các lệnh như xtwest, xtecwest, xtcointtest trên Stata.

Bài viết tham khảo

Bài liên quan

Back to top button