Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Mối quan hệ đồng tích hợp bảng

Hướng dẫn kiểm tra và ước lượng trên Stata

Khi mô hình tồn tại các chuỗi dừng I(1) thì nhiều khả năng giữa chúng có mối quan hệ đồng tích hợp. Khi đó, tùy thuộc vào bản chất của mối quan hệ đồng tích hợp mà chúng ta có thể chọn nhóm phương pháp ước lượng FMOLS, DOLS hoặc nhóm phương pháp PMG, MG, DFE. Cơ sở của sự lựa chọn này dựa trên giả định về tính đồng nhất giữa các đơn vị bảng ở ma trận phương sai – hiệp phương sai của phần dư hoặc các hệ số ước lượng trong ngắn hạn và dài hạn. Video bên dưới sẽ trình bày các kiểm …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button