Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Hướng dẫn phân tích Bayes – Stata 16

Giới thiệu - Minh họa thực hiện - Chẩn đoán và Dự báo mô hình

Ưu điểm nổi bật của phân tích Bayes là kết hợp được các thông tin, hiểu biết trước về tham số vào mô hình, cũng như kết quả của phân tích Bayes không phụ thuộc vào giả định phân phối (chuẩn), và phù hợp với các trường hợp mẫu nhỏ. Trong phân tích Bayes, các tham số mô hình là các đại lượng ngẫu nhiên theo một phân phối hậu nghiệm (posterior distribution) được hình thành bằng cách kết hợp kiến thức trước đó (prior distributions) về các tham số cùng với các bằng chứng từ mẫu dữ liệu được quan sát (likelihood function). Bài viết sau sẽ …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button