KTL nâng caoXử lý dữ liệu

Hướng dẫn sử dụng lệnh estadd

Lệnh estadd thêm các giá trị thống kê vào bảng kết quả hồi quy

Giới thiệu câu lệnh estadd

Các kết quả trả về của các mô hình được lưu trong e() có thể được lập thành bảng bằng lệnh estout hoặc esttab. Có thể sử dụng câu lệnh estadd để bổ sung thêm các thông tin vào e(). Các giá trị bổ sung có thể ở dạng vô hướng hoặc ma trận, có thể là các hệ số chuẩn hóa (beta coefficients) hoặc các trị thống kê của các biến trong mô hình.

Đọc thêm: Hướng dẫn sử dụng lệnh estpost, estout trong việc tổng hợp và hiển thị các bảng kết quả hồi quy theo định dạng công bố quốc tế.

Cú pháp lệnh

Cú pháp cơ bản của lệnh estadd như sau

estadd subcommand [, options ] [ : namelist ]

Lệnh estadd có thể sử dụng đối với kết quả hiện hành hoặc các kết quả được lưu.

Thêm hệ số chuẩn hóa, beta

Chẳng hạn, chúng ta sử dụng lệnh estadd để lần lượt thêm hệ số chuẩn hóa vào từng mô hình như sau:

. sysuse auto, clear
(1978 Automobile Data)

. quietly regress price weight mpg
. estadd beta
added matrix:
        e(beta) : 1 x 3
. estimates store model1
. quietly regress price weight mpg foreign
. estadd beta
added matrix:
        e(beta) : 1 x 4
. estimates store model2
. estout model1 model2, cells(beta) drop(_cons)
--------------------------------------
          model1    model2
           beta     beta
--------------------------------------
weight      .4602192   .9129516
mpg       -.0971193   .0428663
foreign            .573081
--------------------------------------

. estimates clear 

Hoặc dùng lệnh estadd để bổ sung hệ số chuẩn hóa một lần vào các mô hình đã được lưu:

. sysuse auto, clear
(1978 Automobile Data)

. quietly regress price weight mpg
. estimates store model1
. quietly regress price weight mpg foreign
. estimates store model2
. estadd beta : model1 model2
. estout model1 model2, cells(beta) drop(_cons)
--------------------------------------
          model1    model2
           beta     beta
--------------------------------------
weight      .4602192   .9129516
mpg       -.0971193   .0428663
foreign            .573081
--------------------------------------

. estimates clear 

Ghi chú:

Nếu muốn thêm hệ số chuẩn hóa beta vào tất cả các mô hình thì có thể sử dụng estadd beta : * mà không phải nhập chi tiết tên từng mô hình đã được lưu. Cụ thể, chúng ta kết hợp lệnh eststo vào trước câu lệnh hồi quy để Stata tự động lưu các kết quả vừa ước lượng. Sau đó sử dụng estadd beta : * để bổ sung beta vào các mô hình đã lưu.

. sysuse auto, clear
(1978 Automobile Data)

. eststo: quietly regress price weight mpg
(est1 stored)

. eststo: quietly regress price weight mpg foreign
(est2 stored)

. estadd beta : *
. estout, cells(beta) drop(_cons)
--------------------------------------
           est1     est2
           beta     beta
--------------------------------------
weight      .4602192   .9129516
mpg       -.0971193   .0428663
foreign            .573081
--------------------------------------

. eststo clear
1 2 3 4Trang sau
Via
Making Regression Tables in Stata

Bài liên quan

Back to top button