KTL nâng caoXử lý dữ liệu

Hướng dẫn sử dụng lệnh estadd

Lệnh estadd thêm các giá trị thống kê vào bảng kết quả hồi quy

Giới thiệu câu lệnh estadd Các kết quả trả về của các mô hình được lưu trong e() có thể được lập thành bảng bằng lệnh estout hoặc esttab. Có thể sử dụng câu lệnh estadd để bổ sung thêm các thông tin vào e(). Các giá trị bổ sung có thể ở dạng vô hướng hoặc ma trận, có thể là các hệ số chuẩn hóa (beta coefficients) hoặc các trị thống kê của các biến trong mô hình. Đọc thêm: Hướng dẫn sử dụng lệnh estpost, estout trong việc tổng hợp và hiển thị các bảng kết quả hồi quy theo định dạng công bố quốc …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Via
Making Regression Tables in Stata
Back to top button