Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng caoXử lý dữ liệu

Hướng dẫn sử dụng câu lệnh eststo

Kết hợp với các lệnh estpost, esttab và estout để lập các bảng tổng hợp kết quả

Câu lệnh eststo lưu các kết quả ước lượng hiện tại cho việc lập bảng sau này. Nó là một sự thay thế cho câu lệnh estimates store của Stata. Cú pháp cơ bản của câu lệnh eststo là: eststo [name] [, options ] [ : estimation_command ] Câu lệnh eststo có nhiều điểm tương đồng với câu lệnh estimates store của Stata. . sysuse auto (1978 Automobile Data) . quietly regress price weight mpg . eststo model1 . quietly regress price weight mpg foreign . eststo model2 . estimates table model1 model2 —————————————- Variable | model1 model2 ————-+————————– weight | 1.7465592 3.4647058 mpg | -49.512221 21.853604 foreign …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Source
Making Regression Tables in Stata
Back to top button