KTL nâng cao

Hướng dẫn thiết lập các lệnh hồi quy mở rộng ERM

Các mô hình hồi quy mở rộng, ERM là các mô hình cấu trúc tổng quát cho phép mở rộng các hồi quy khoảng (câu lệnh eintreg), hồi quy probit thứ tự  (câu lệnh eoprobit), hồi quy probit (câu lệnh eprobit) và hồi quy tuyến tính (câu lệnh eregress) bằng cách giải quyết các vấn đề lựa chọn mẫu nội sinh [tùy chọn select()], biến nội sinh [tùy chọn endogenous()] và tham gia đánh giá phi ngẫu nhiên [tùy chọn entreat()] tồn tại trong dữ liệu. Trước khi đi vào phần giới thiệu cách sử dụng các câu lệnh trong hồi quy mở rộng, tôi sẽ đi sâu làm …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button