Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Kết hợp Event Study với mô hình ARCH/GARCH

Các mô hình tính toán lợi nhuận kì vọng đều trên các giả định của ước lượng OLS. Theo đó, các phần dư của mô hình phải có phân phối chuẩn, đồng thời thỏa mãn tính chất phương sai đồng nhất và không có tương quan chéo giữa các công ty. Tuy nhiên, trong thực nghiệm các lợi nhuận kì vọng thường được tìm thấy các phương sai không còn là một hằng số (phương sai thay đổi). Ngoài ra, còn có sự tương quan cụm (clustering) khi các thời điểm có sự biến thiên lợi nhuận mạnh và các thời điểm có sự dao động cùng nhau. Do …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button