Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Kiểm định Breakpoint Unit root test

Perron (1989) đã chỉ ra rằng các kiểm định nghiệm đơn vị thông thường sẽ bị chệch về hướng bác bỏ giả thiết H0 khi dữ liệu là dừng xu thế với điểm gãy cấu trúc (structural break). Trong trường hợp dữ liệu có điểm gãy cấu trúc, thay vì sử dụng các kiểm định nghiệm đơn vị thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng kiểm định Breakpoint Unit root test. Bài viết sẽ minh họa cách thực hiện kiểm định Breakpoint Unit root test trên EViews. 1. Đặt vấn đề Breakpoint Unit root test Viêc sử dụng các kiểm định nghiệm đơn vị là để phân biệt giữa tính …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button