Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Kiểm định nghiệm đơn vị với dữ liệu bảng

Kiểm định nghiệm đơn vị là để phân biệt giữa tính xu thế và tính dừng của dữ liệu.  Kiểm định nghiệm đơn vị với dữ liệu bảng có hiệu quả hơn so với các dữ liệu chuỗi thời gian riêng rẽ. Bài viết sẽ minh họa các kiểm định nghiệm đơn vị với dữ liệu bảng trên EViews như: Levin, Lin và Chu (2002), Breitung (2000), Im, Pesaran và Shin (2003),  ADF và PP, Maddala và Wu (1999), Choi (2001), và Hadri (2000). 1. Giới thiệu Panel Unit root test Các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng các kiểm định nghiệm đơn vị với dữ liệu bảng hiệu quả …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button