Kiểm địnhKTL cơ bản

Kiểm định chi bình phương – Stata

Kiểm định Chi bình phương được sử dụng để xét mối quan hệ thống kê giữa 2 biến danh mục. Trong Stata, kiểm định chi bình phương được thực hiện bằng câu lệnh tabulate với tùy chọn chi2. Kiểm định chi bình phương giả định rằng kì vọng của mỗi ô được tạo bởi lệnh tabulate phải lớn hơn 5. Nếu giả định này không thỏa mãn thì sử dụng kiểm định Fisher Exact để thay thế.

Kiểm định chi bình phương là một dạng của kiểm định tham số.

  Xem thêm: Kiểm định tham số

Ví dụ, chúng ta muốn biết mối quan hệ thống kê giữa chuyên ngành học (prog) với biến giới tính (female).

Phần minh họa sử dụng dữ liệu thực hành là hsb2.dta

use https://www.vietlod.com/data/hsb2.dta, clear

Mẫu dữ liệu bao gồm 200 quan sát với 10 biến như sau:

  • female giới tính – biến nhị phân (1: nữ; 0: nam),
  • race dân tộc – biến phân loại 4 mức (1: hispanic; 2: asian; 3: african-amer; 4: white),
  • ses điều kiện kinh tế – biến phân loại 3 mức (1: low; 2: middle; 3: high),
  • schtyp loại trường – biến nhị phân (1: công; 2: tư)
  • prog chuyên ngành – biến phân loại (1: general; 2: academic; 3: vocation),
  • read điểm số môn đọc hiểu – biến liên tục,
  • write điểm số môn viết – biến liên tục,
  • math điểm số môn toán – biến liên tục,
  • science điểm số môn khoa học – biến liên tục,
  • socst điểm số môn xã hội – biến liên tục,

Thông tin chung về dữ liệu được mô tả bằng như bên dưới:

su female race ses schtyp prog read write science socst

Kiểm định chi2

Kết quả kiểm định chi bình phương giữa 2 biến danh mục prog và female được thực hiện như sau:

tabulate prog female, chi2

Kiểm định chi2

Giá trị  Pearson chi2(2) = 0.0528 với mức ý nghĩa Pr = 0.974 cho thấy không có mối quan hệ thống kê giữa việc chọn ngành (prog) với biến giới tính (female).

Các bạn có thể sử dụng kiểm định chi bình phương để xét mối quan hệ giữa các biến danh mục như  female, schtyp, ses, race.

Xem thêm: Kiểm định chi bình phương trên SPSS

 

Back to top button