Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Kiểm định nhân quả với dữ liệu bảng trên EViews

Theo Hurlin và Venet (2001) kiểm định nhân quả với dữ liệu bảng sẽ hiệu quả hơn so với nhân quả Granger trong dữ liệu chuỗi thời gian bởi (i) có thể kiểm soát tính không đồng nhất giữa các đối tượng bảng; (ii) gia tăng độ chính xác của các ước lượng hồi quy (cỡ mẫu lớn); (iii) giảm các vấn đề xác định mô hình; và (iv) giảm khả năng thiên chệch tổng hợp như trong dữ liệu chuỗi thời gian. Tùy theo cách tiếp cận về tính đồng nhất của các hệ số ước lượng cho các quan sát mà chúng ta có 3 cách …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button