KTL nâng cao

Kiểm tra tự tương quan dữ liệu bảng

Sử dụng các lệnh xtistest, xthrtest và xtpqtest trên Stata

rên Stata sử dụng các câu lệnh xtistest, xthrtest và xtpqtest để thực hiện kiểm tra sự tự tương quan trong dữ liệu bảng với nhiều ưu điểm hơn so với lệnh xtserial hay abar hiện có. Câu lệnh xtistest (và xtqptest) thực hiện kiểm tra sự tự tương quan ở bất kì bậc tương quan nào theo Inoue and Solon (2006); lệnh xthrtest chỉ kiểm tra sự tự tương quan bậc 1 (giống xtserial) của Born and Breitung (2016). Câu lệnh xtqptest có 2 tùy chọn lags() và order() lần lượt kiểm tra sự tự tương quan đến bậc p và sự tự tương quan ở một bậc, …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button