Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Kiểm tra tính đồng nhất của hệ số trong mô hình dữ liệu bảng

Sử dụng câu lệnh xthst trên Stata

Các mô hình dữ liệu bảng truyền thống như FE, RE hay GMM đều giả định các hệ số đồng nhất hay không thay đổi giữa các đơn vị bảng. Tuy nhiên, điều này không phù hợp khi mô hình tồn tại các hệ số độ dốc thay đổi. Vậy làm thế nào để kiểm tra tính đồng nhất của các hệ số hay mô hình có hệ số thay đổi. Trên Stata, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh xthst để kiểm tra tính đồng nhất của các hệ số độ dốc trong các mô hình dữ liệu bảng với N lớn tương đối so với …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button