Hướng nghiên cứu

Lợi nhuận bất thường và tính thanh khoản của cổ phiếu

Báo cáo này nghiên cứu lợi nhuận bất thường và tính thanh toán của cổ phiếu xung quanh thông báo chia tách cổ phiếu. Bằng phương pháp nghiên cứu sự kiện, với dữ liệu nghiên cứu là công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM có thông báo chia tách cổ phiếu trong giai đoạn từ tháng 01/2007 đến 05/2014, kết quả nghiên cứu cho thấy tồn tại lợi nhuận bất thường xung quanh thông báo chia tách cổ phiếu. Hơn nữa, thanh khoản của cổ phiếu tăng sau thông báo chia tách cổ phiếu. Bài báo cáo cũng cho thấy mối quan hệ …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button