Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Minh họa thực hiện hồi quy mở rộng

Sử dụng lệnh xteregress, xteintreg, xteprobit và xteoprobit

Chúng ta đã biết qua hoặc từng sử dụng hồi quy mở rộng trên dữ liệu chéo với nhóm câu lệnh eregress, eintreg, eprobit hay eoprobit  (Stata 15) để giải quyết vấn đề biến nội sinh, thiên chệch do chọn mẫu hoặc tham gia đánh giá. Với Stata 16, chúng ta cũng có nhóm lệnh tương tự là xteregress, xteintreg, xteprobit và xteoprobit cho dữ liệu bảng. Sự khác biệt chính của dữ liệu bảng so với dữ liệu chéo ở chổ tồn tại các hiệu ứng đặc trưng, hiệu ứng ngẫu nhiên mà những hiệu ứng này ảnh đến đến tính hiệu quả và tin cậy của …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button