Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Minh họa sử dụng lệnh validscale

Đánh giá tính hợp lý của thang đo trên Stata

Câu lệnh validscale trên Stata được sử dụng để đánh giá tính hợp lý của thang đo (độ tin cậy bên trong – Cronbach alpha, độ tin cậy tổng hợp – phân tích CFA), giá trị hội tụ, giá trị phân tán… cũng như sự thống nhất trong kết quả giữa các nhóm đối tượng tham gia khảo sát. Phần nội dung bên dưới sẽ minh họa cách sử dụng lệnh validscale trong kiểm định tính hợp lý của thang đo trong thiết kế bảng hỏi, cũng như giải thích một số kết quả quan trọng trong phân tích thang đo nhằm làm rõ hơn nội dung của …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button