Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Minh họa thực hiện câu lệnh validscale Stata

Câu lệnh validscale trên Stata được sử dụng để đánh giá tính phù hợp của thang đo (độ tin cậy bên trong - Cronbach alpha, độ tin cậy tổng hợp - phân tích CFA), giá trị hội tụ, giá trị phân tán... cũng như sự thống nhất trong kết quả giữa các nhóm đối tượng tham gia khảo sát. Phần nội dung bên dưới sẽ minh họa cách sử dụng câu lệnh validscale trong kiểm định tính phù hợp của thang đo trong thiết kế bảng hỏi, cũng như giải thích một số kết quả quan trọng trong phân tích thang đo nhằm làm rõ hơn nội dung của bài đánh giá tính phù hợp của thang đo đã trình bày ở phần trước.

Dữ liệu sử dụng trong ví dụ này được trích từ nghiên cứu “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của các nhân viên văn phòng tại TpHCM”. Bảng hỏi này được thực hiện nhằm khám phá các thành phần ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến của các NVVP, xây dựng và đánh giá các thang đo thành phần cũng như xây dựng một mô hình lý thuyết biểu diễn mối quan hệ giữa các thành phần niềm tin, cảm nhận sự hữu ích, tính dễ sử dụng đến ý định mua sắm trực tuyến. Cở mẫu gồm 140 quan sát với 21 biến đo lường (kí hiệu từ i1 đến i21) được sử dụng để mô tả cho 6 thang đo chính thức gồm: (i) niềm tin – TR (3 biến đo lường), khuynh hướng tin tưởng – DE (3 biến đo lường), sự quen thuộc - FA (3 biến đo lường), cảm nhận sự hữu ích - PU (4 biến đo lường), cảm nhận sự dễ sử dụng - EU (4 biến đo lường) và ý định mua sắm – PI (4 biến đo lường).

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5 6 7Trang sau

Bài liên quan

Back to top button