Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Tăng tốc xử lý dữ liệu trên Stata với gtools

gcollapse, greshape, gegen, gduplicate...

Giới thiệu gói lệnh gtools

Để tăng tốc tính toán cho các câu lệnh truyền thống ở Stata như collapse, egen, xtile, isid, levelsof, contract, distinct… bạn có thể sử dụng các lệnh tương ứng từ gói gtools. Đầu tiên, bạn cần tải gói lệnh này về máy bằng lệnh ssc install gtools, replace hoặc cập nhật phiên bản mới của gói lệnh bằng gtools, update.

Sau đây là một số câu lệnh trong gói gtools

GtoolsThông thườngCông dụng
gcollapsecollapseEfficiently make dataset of summary statistics.
gcontractcontractEfficiently make dataset of frequencies and percentages.
gquantilespctile, xtile, and _pctileEfficiently compute percentiles (quantiles), categories, and frequencies.
gegenegenEfficient implementation of by-able egen functions.
gisidisidEfficiently check for unique identifiers
gduplicatesduplicatesEfficiently report, tag, or drop duplicate observations.
glevelsoflevelsofEfficiently get levels of variable. Unlike levelsof, it can take a single variable or multiple variables.
gtoplevelsofcontractQuickly tabulate most common levels of variable list.
guniqueuniqueEfficiently calculate unique values of a variable or group of variables.
gdistinctdistinctEfficiently report number(s) of distinct observations or values.
greshapereshapeconverts data from wide to long form and vice versa
gstatssummarize, tabstatVarious statistical fucntions and transformations.
hashsortsorthashsort hashes the data and sorts the hash, and then it sorts one observation per group.
Bảng 1: Tổng hợp một số lệnh bổ sung từ gói lệnh Gtools so với các lệnh thông thường trên Stata

Ví dụ thực hành

Sử dụng bộ dữ liệu auto.dta sẵn có trên máy tính, phần bên dưới sẽ minh họa cách sử dụng các lệnh trong gói gtools

So sánh tốc độ xử lý ở các lệnh thông thường trên Stata và các lệnh bổ sung từ Gtools.

gcollapse

Biến đổi tập dữ liệu trong bộ nhớ sang một tập dữ liệu mới gồm các giá trị trung bình, tổng, trung vị,… Câu lệnh chỉ áp dụng cho các biến dạng số.

gcollapse (stat) out = src [(stat) out = src …] [if] [if] [weight], by(varlist) [options]

. sysuse auto, clear
(1978 automobile data)

. gen h1 = headroom

. gen h2 = headroom

. local lbl labelformat(#stat:pretty# #sourcelabel#)

. gcollapse (mean) mean = price (median) p50 = gear_ratio, by(make) merge v
Radix sort on 64-bit hash (16-bits at a time)
N = 74; 74 balanced groups of size 1
There were no hash collisions: 1 variables, 74 obs, 74 groups

. disp "`:var label mean', `:var label p50'"
(mean) Price, (median) Gear ratio

. gcollapse (iqr) irq? = h? (nunique) turn (p97.5) mpg, by(foreign rep78) bench(2) wild
Parsed by variables, sources, and targets; .004 seconds
Recast source variables to save memory; .002 seconds
Dropped superfluous variables; .001 seconds
Generated additional targets; 0 seconds
Parsed by variables; .003 seconds
    Plugin step 1: Read in by variables (0.000 seconds).
    Plugin step 2: Hashed by variables (0.000 seconds).
    Plugin step 3: Set up panel (0.000 seconds).
    Plugin step 4: Created indexed array with sorted by vars (0.000 seconds).
    Plugin step 5: Generated output array (0.000 seconds).
    Plugin step 6: Copied collapsed data to stata (0.000 seconds).
C plugin runtime; 0 seconds
Internal gtools runtime (internals); .003 seconds
Program exit executed; 0 seconds

gcontract

Thay thế tập dữ liệu trong bộ nhớ bằng một tập dữ liệu mới bao gồm tất cả các kết hợp của biến trong danh sách và một biến mới chứa tần suất của mỗi kết hợp tổ hợp. Người dùng có thể tùy chọn yêu cầu tỷ lệ phần trăm và số lượng và tỷ lệ tích lũy.

gcontract varlist [if] [if] [fweight], [options]

. sysuse auto, clear
(1978 automobile data)

. gcontract foreign [fw = turn], freq(f) percent(p)

gquantiles

Lệnh gquantiles cung cấp một số tùy chọn bổ sung cho ba lệnh Stata được tích hợp sẵn: pctile, xtile, và _pctile

gquantiles [newvarname =] exp [if] [in] [weight], {_pctile|xtile|pctile} [options]

. sysuse auto, clear
(1978 automobile data)

. gquantiles 2*price, _pctile nq(10)

. gquantiles p10 = 2*price, pctile nq(10)

. gquantiles x10 = 2*price, xtile nq(10) by(rep78)

. fasterxtile xx = log(price) [w = weight], cutpoints(p10) by(foreign)
(analytic weights assumed)

gegen

gegen target = stat(source) [if] [in] [weight], by(varlist)

. sysuse auto, clear
(1978 automobile data)

. gegen tag = tag(foreign)

. gegen group = tag(-price make)
'-' interpreted as negative; use option -ds- to interpret as varlist
(to suppress this warning, use option -nods-)

. gegen p2_5 = pctile(price) [w = weight], by(foreign) p(2.5)
(analytic weights assumed)

gisid

gisid varlist [if] [in], [options]

. sysuse auto, clear
(1978 automobile data)

. gisid make, missok

. gisid price in 1 / 2

gduplicates

gduplicates varlist [if] [in], [options gtools(gtools_options)]

. sysuse auto, clear
(1978 automobile data)

. gduplicates report foreign

Duplicates in terms of foreign

──────────┬───────────────────────────
  copies │ observations    surplus
──────────┼───────────────────────────
    22 │      22      21
    52 │      52      51
──────────┴───────────────────────────

. gduplicates report rep78 if foreign, gtools(bench(3))

Duplicates in terms of rep78
Plugin setup; 0 seconds
Generated targets; .001 seconds
Parsed by variables; .001 seconds
    Plugin step 1: Read in by variables (0.000 seconds).
        Plugin step 2.1: Determined hashing strategy (0.000 seconds).
        Plugin step 2.3: Bijected integers to natural numbers (0.000 seconds).
        Plugin step 2.4: Sorted integer-only hash (0.000 seconds).
    Plugin step 2: Hashed by variables (0.000 seconds).
        Plugin step 3.1: Created group index (0.000 seconds).
        Plugin step 3.2: Normalized group index and Stata index (0.000 seconds).
    Plugin step 3: Set up panel (0.000 seconds).
    Plugin step 4: Created indexed array with sorted by vars (0.000 seconds).
    Plugin step 5: Copied back encoding to Stata (0.000 seconds).
C plugin runtime; 0 seconds
Internal gtools runtime; .002 seconds
Plugin setup; 0 seconds
Generated targets; .001 seconds
Parsed by variables; .001 seconds
    Plugin step 1: Read in by variables (0.000 seconds).
        Plugin step 2.1: Determined hashing strategy (0.000 seconds).
        Plugin step 2.3: Bijected integers to natural numbers (0.000 seconds).
        Plugin step 2.4: Sorted integer-only hash (0.001 seconds).
    Plugin step 2: Hashed by variables (0.001 seconds).
        Plugin step 3.1: Created group index (0.000 seconds).
        Plugin step 3.2: Normalized group index and Stata index (0.000 seconds).
    Plugin step 3: Set up panel (0.000 seconds).
    Plugin step 4: Created indexed array with sorted by vars (0.000 seconds).
    Plugin step 5: Copied back encoding to Stata (0.000 seconds).
C plugin runtime; 0 seconds
Internal gtools runtime; .003 seconds
(52 missing values generated)

──────────┬───────────────────────────
  copies │ observations    surplus
──────────┼───────────────────────────
    1 │      1       0
    3 │      3       2
    9 │      18      16
──────────┴───────────────────────────

glevelsof

Efficiently get levels of variable. Unlike levelsof, it can take a single variable or multiple variables.

glevelsof varlist [if] [in], [options]

. sysuse auto, clear
(1978 automobile data)

. glevelsof rep78, local(levels) sep(" | ")
1 | 2 | 3 | 4 | 5

. glevelsof foreign mpg if price < 4000, loc(lvl) sep(" | ") colsep(", ")
`"0, 19"' | `"0, 20"' | `"0, 22"' | `"0, 24"' | `"0, 29"' | `"0, 30"' | `"1, 26"' | `"1, 30"' | `"1, 31"' | `"1, 35"'

. glevelsof foreign mpg in 10 / 70, gen(uniq_) nolocal

gtop

gtop varlist [if] [in] [weight], [options]

. sysuse auto, clear
(1978 automobile data)

. gtoplevelsof foreign rep78

  foreign  rep78 |  N Cum  Pct (%)  Cum Pct (%) 
 ──────────────────────────────────────────────────────
 Domestic    3 |  27  27   36.5     36.5 
 Domestic    4 |  9  36   12.2     48.6 
  Foreign    4 |  9  45   12.2     60.8 
  Foreign    5 |  9  54   12.2     73.0 
 Domestic    2 |  8  62   10.8     83.8 
 Domestic    . |  4  66    5.4     89.2 
  Foreign    3 |  3  69    4.1     93.2 
 Domestic    1 |  2  71    2.7     95.9 
 Domestic    5 |  2  73    2.7     98.6 
  Foreign    . |  1  74    1.4     100.0 


. gtop foreign rep78 [w = weight], ntop(5) missrow groupmiss pctfmt(%6.4g) colmax(3)
(analytic weights assumed)

 foreign  rep78 |    W   Cum  Pct (%)  Cum Pct (%) 
 ────────────────────────────────────────────────────────────
  Dom...    3 | 92,940  92,940   41.6     41.6 
  Dom...    4 | 31,790 124,730   14.23     55.82 
  Dom...    2 | 26,830 151,560   12.01     67.83 
  For...    5 | 21,630 173,190   9.68     77.51 
  For...    4 | 19,870 193,060   8.893     86.4 
 ────────────────────────────────────────────────────────────
  Missing (any) | 14,230 207,290   6.369     92.77 
      Other | 16,150 223,440   7.228      100 

greshape

greshape subcommand list, i(i) j(j) [options]

greshape wide varlist, i(i) j(j) [options] greshape long prefixlist, i(i) [j(j) string options]

greshape spread varlist, j(j) [options] greshape gather varlist, j(j) value(value) [options]

. sysuse auto, clear
(1978 automobile data)

. keep price foreign

. gen j = _n

. greshape wide price, i(foreign) j(j)
(note: j = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
> 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74)

Data                long  ->  wide
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Number of obs.            74  ->  2          
Number of variables          3 ->  75          
j (74 values)             j  ->  (dropped)
xij variables:
                 price  ->  price1 price2 ... price74
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

. greshape long price, i(foreign) j(j)
(note: j = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
> 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74)

Data                wide  ->  long
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Number of obs.            2  ->  148         
Number of variables          75 ->  3          
j (74 values)               ->  j
xij variables:
       price1 price2 ... price74  ->  price
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

gstats

gstats {sum|tab} varlist [if] [in] [weight], [by(varlist) options]

. sysuse auto, clear
(1978 automobile data)

. gstats sum price [pw = gear_ratio / 4]

              Price              
─────────────────────────────────────────────────────────────
   Percentiles   Smallest               
           (weighted)               
 1%     3291     3291               
 5%     3748     3667               
 10%     3895     3798   Obs        55.775
 25%     4187     3799   Sum of Wgt.    55.775

 50%     4934          Mean      6027.133
            Largest   Std. Dev.    2799.391
           (weighted)               
 75%     6303     11497               
 90%    10372     12990   Variance     7836589
 95%    12990     13466   Skewness    1.741214
 99%    15906     15906   Kurtosis    5.263277

. gstats tab price mpg, by(foreign) matasave

 foreign  variable |  n    sum    mean    min    max     sd
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Domestic   price |  52   315766  6072.423    3291   15906  3097.104
         mpg |  52    1031  19.82692     12     34  4.743297
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Foreign   price |  22   140463  6384.682    3748   12990  2621.915
         mpg |  22    545  24.77273     14     41  6.611187
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(note: raw results saved in GstatsOutput; see mata GstatsOutput.desc())

gstats

gstats winsor varlist [if] [in] [weight], [by(varlist) cuts(# #) options]

. sysuse auto, clear
(1978 automobile data)

. gstats winsor price gear_ratio mpg, cuts(5 95) s(_w1)

. gstats winsor price gear_ratio mpg, cuts(5 95) by(foreign) s(_w2)

hashsort

hashsort varlist, [options]

. sysuse auto, clear
(1978 automobile data)

. hashsort -make
(note: missing values will be sorted first)

. hashsort foreign -rep78, benchmark verbose mlast
Parsed by variables; .003 seconds
Bijection OK with all integers (i.e. no extended miss val)? Yes.
Radix sort on 16-bit hash (8-bits at a time)
N = 74; 10 unbalanced groups of sizes 1 to 27
C plugin runtime; 0 seconds
Stata reshuffle; 0 seconds
Internal gtools runtime; .003 seconds

Bên cạnh, các lệnh trong gói gtools, bạn có thể sử dụng các lệnh trong gói ftools như fcollapse, fegen, fsort, flevelof… để tăng tốc xử lý trong trường hợp dữ liệu lớn.

Tham khảo:
https://gtools.readthedocs.io/en/latest/
https://github.com/sergiocorreia/ftools

Bài liên quan

Back to top button