Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Hướng nghiên cứuKTL nâng cao

Minh họa ước lượng ARDL trên Stata

  . *****Nhap du lieu tu sheet data trong file Excel data2202.xls . import excel data2302.xls, sheet(“data”) firstrow clear . drop QUARTER . gen quarter = q(2000q1) + _n – 1 . format %tq quarter . tsset quarter time variable: quarter, 2000q1 to 2014q4 delta: 1 quarter . save data2502.dta, replace file data2502.dta saved . use data2502.dta, clear . global bien lnVN lnCH lnRE lnTB . *Tinh dung cua chuoi thoi gian goc . tw (tsline lnTB, yaxis(2)) (tsline lnRE), ti(“Do thi phan tan cua TB RE”) scheme(s2mono) name(TB_RE, repl > ace) . graph export TB_RE.png, as(png) replace (file TB_RE.png written in PNG format) . tw (tsline lnVN, …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button