Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

Hướng nghiên cứuKTL nâng cao

Minh họa ước lượng ARDL trên Stata

BODY{background-color: ffffff; font-family: monaco, "courier new", monospace; color: #000000}.input {color: #CC6600}.result{color: #000099}.error{color: #dd0000}

 
. *****Nhap du lieu tu sheet data trong file Excel data2202.xls
. import excel data2302.xls, sheet("data") firstrow clear
. drop QUARTER
. gen quarter = q(2000q1) + _n - 1
. format %tq quarter
. tsset quarter
time variable: quarter, 2000q1 to 2014q4
delta: 1 quarter
. save data2502.dta, replace
file data2502.dta saved
. use data2502.dta, clear
. global bien lnVN lnCH lnRE lnTB
. *Tinh dung cua chuoi thoi gian goc
. tw (tsline lnTB, yaxis(2)) (tsline lnRE), ti("Do thi phan tan . . .

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Back to top button