KTL nâng cao

Mô hình ARIMA

Một phương pháp rất phổ biến trong việc lập mô hình chuỗi thời gian là phương pháp trung bình trượt kết hợp tự hồi quy (autoregressive integrated moving average), còn gọi là mô hình ARIMA. Mô hình ARIMA được xây dựng dựa theo phương pháp luận Box-Jenkins. Trọng tâm của phương pháp dự báo này không phải là xây dựng các mô hình đơn phương trình hay phương trình đồng thời mà là phân tích các tính chất xác suất của bản thân các chuỗi thời gian kinh tế. ưu ý: mô hình ARIMA được thực hiện dựa trên các giả định về tính dừng của chuỗi dữ …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button