Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Hướng nghiên cứu

Mối quan hệ giữa kiều hối và độ mở tài chính

Kiều hối chính thức toàn cầu đã gia tăng mạnh và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển. Ở cấp độ vĩ mô, kiều hối kích thích tiêu dùng và đầu tư trong nước. Ở cấp độ vi mô, kiếu hối giúp hộ gia đình phân tán rủi ro, duy trì chi tiêu cuộc sống, cũng như tích tụ các yếu tố sản xuất quan trọng như vốn vật chất và vốn nhân lực thông qua gia tăng tiêu dùng hoặc đầu tư trong vốn nhân lực như giáo dục, y tế và dinh dưỡng tốt hơn. …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button