Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Phân biệt khái niệm Reflective với khái niệm Formative

Các nhà nghiên cứu thường xác định các mối quan hệ cấu trúc giữa các khái niệm ẩn bằng cách liên hệ thống kê với sự thay đổi hiệp biến giữa các khái niệm ẩn với các biến quan sát. Điều này cho phép nhà nghiên cứu giả định rằng nếu sự thay đổi trong biến X có liên quan với sự thay đổi trong cấu trúc ẩn Y thì điều ngược lại, sự thay đổi trong X cũng có thể được phát hiện qua các biến quan sát X. Phần lớn các nhà nghiên cứu giả định mối quan hệ này giữa khái niệm và biến quan …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button