KTL nâng cao

Phân biệt khái niệm Reflective với khái niệm Formative

Các nhà nghiên cứu thường xác định các mối quan hệ cấu trúc giữa các khái niệm ẩn bằng cách liên hệ thống kê với sự thay đổi hiệp biến giữa các khái niệm ẩn với các biến quan sát. Điều này cho phép nhà nghiên cứu giả định rằng nếu sự thay đổi trong biến X có liên quan với sự thay đổi trong cấu trúc ẩn Y thì điều ngược lại, sự thay đổi trong X cũng có thể được phát hiện qua các biến quan sát X. Phần lớn các nhà nghiên cứu giả định mối quan hệ này giữa khái niệm và biến quan …

Khu vực dành riêng cho thành viên!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký 1 gói Week Month Year


Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button