Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Kiểm tra phân phối chuẩn của phần dư – STATA

Đặt vấn đề về tính chất phân phối chuẩn của phần dư Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng hồi quy tuyến tính đa biến yêu cầu các biến liên tục và phần dư phải có phân phối chuẩn. Đây là một giả định quan trọng, tuy nhiên, nhiều nhà thống kê học cho rằng tính chất phân phối chuẩn của phần dư mới là điều kiện quan trọng nhất. Tính chất phân phối chuẩn của phần dư là điều kiện để các giá trị mức ý nghĩa (p-value) trong các kiểm định thống kê như t-test, F-test có ý nghĩa. Có 2 nhóm phương pháp thường được sử …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button