Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Phương pháp nghiên cứu sự kiện

Trong phương pháp Event Study, để phân tích tác động của một sự kiện, các nhà phân tích tiến hành bốn bước cơ bản sau: (i) xác định và nhận dạng sự kiện; (ii) Tính các khoản lợi nhuận bất thường (AR – Abnormal Return); (iii) Tính phần lợi nhuận bất thường tích lũy (CAR – Cumulative Abnormal Return), lợi nhuận bất thường trung bình (AAR – Average Abnormal Returen) và lợi nhuận bất thường trung bình tích lũy (CAAR – Cumulative Average Abnormal Return); (iv) Kiểm định và phân tích tác động của sự kiện. Quy trình nghiên cứu sự kiện được thực hiện theo sơ đồ …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button