Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Các thành phần chuỗi thời gian

Thông thường, một chuỗi thời gian bao gồm 3 thành phần chính sau: (i) tính xu hướng – trend; (ii) tính thời vụ – seasonal; và (iii) tính chu kì – cyclic. Bài viết sẽ đi sâu trình bày về 3 thành phần chuỗi thời gian này. 1. Giới thiệu về 3 thành phần chuỗi thời gian Tính xu hướng tồn tại khi có một sự gia tăng trong dài hạn của dữ liệu. Nó có thể là tuyến tính hoặc phi tuyến. Tính thời vụ xảy ra khi tồn tại một loạt ảnh hưởng bởi yếu tố mùa vụ (ví dụ, các quý của năm, tháng, hoặc ngày …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button