Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Thực hiện cây quyết định trên Stata

Giới thiệu cây quyết định Các quyết định đưa ra thường được bắt đầu từ những câu hỏi. Trong phân tích thống kê, một mô hình ra quyết định dựa trên câu hỏi được gọi là cây quyết định (decision tree). Cây quyết định là một loại mô hình ra quyết định dựa trên câu hỏi. Mỗi câu hỏi được gọi là một nút (biến) mô tả một đặc trưng (tính chất). Các kết quả đầu ra của một nút gọi là lá (leaf node hoặc terminal node). Đường nối giữa một nút với nút con của nó gọi là nhánh. Mỗi nhánh biểu diễn một quy luật …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập / đăng ký gói VIP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button