Home | Trắc nghiệm | Kế toán | Trắc nghiệm Kế toán doanh nghiệp – P4
200 câu hỏi trắc nghiệm Kế toán doanh nghiệp
200 câu hỏi trắc nghiệm Kế toán doanh nghiệp

Trắc nghiệm Kế toán doanh nghiệp – P4

Tổng hợp 200 câu trắc nghiệm kế toán doanh nghiệp (có đáp án). Các câu hỏi trắc nghiệm được phân thành 4 phần (1, 2, 3, 4), mỗi phần gồm 50 câu hỏi. Bài viết này trình bày 50 câu hỏi của Phần 4 (từ câu 151 đến câu 200).

KTDN_1_151: Tuỳ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh và các hoạt động tài chính, doanh thu bao gồm những loại nào:
○ Doanh thu bán hàng.
○ Doanh thu cung cấp dịch vụ.
○ Doanh thu hoạt động tài chính.
● Tất cả các doanh thu.

KTDN_1_152: Để được ghi nhận là doanh thu, phải thoả mãn điều kiện nào:
● Doanh thu được xác định chắc chắn, Doanh thu đã thu hoặc sẽ thu tiền vì người mua đã chấp nhận trả tiền.
○ Đơn vị đã có hợp đồng kinh tế.
○ Đơn vị đã xuất kho gửi bán.
○ Tất cả các điều kiện.