Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Ước lượng mô hình ARDL trên EViews 9

Thông thường, một quy trình ước lượng mô hình ARDL có thể được thực hiện thủ công trên EViews qua 8 bước như sau: Kiểm tra tính dừng, đảm bảo không có biến dừng ở sai phân bậc 2 hay I(2). Xây dựng một mô hình ECM không giới hạn (unrestricted). Đây sẽ là 1 dạng cụ thể của mô hình ARDL. Xác định cấu trúc độ trễ phù hợp cho mô hình ở bước 2. Đảm bảo rằng các sai số của mô hình là độc lập (không có sự tự tương quan). Đảm bảo rằng mô hình được ổn định động (dynamically stable). Thực hiện một …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button