Home | Trắc nghiệm | Quản trị | Bộ đề thi trắc nghiệm QTKDQT – Chương 6
Bộ đề thi trắc nghiệm môn Quản trị Kinh doanh quốc tế
Bộ đề thi trắc nghiệm môn Quản trị Kinh doanh quốc tế

Bộ đề thi trắc nghiệm QTKDQT – Chương 6

Bộ đề thi trắc nghiệm môn Quản trị kinh doanh quốc tế (có đáp án) do tác giả tổng hợp và biên soạn. Nội dung 210 câu hỏi trắc nghiệm, được trình bày trong 6 chương:

  • Chương 1: Tổng quan về hoạt động kinh doanh quốc tế (34 câu)
  • Chương 2: Môi trường Kinh doanh quốc tế (47 câu)
  • Chương 3: Hoạch định chiến lược toàn cầu (46 câu)
  • Chương 4: Marketing
  • Chương 5: Quản trị chuỗi cung ứng (27 câu)
  • Chương 6: Quản trị tài chính quốc tế (53 câu)

Bài viết này sẽ tổng hợp câu hỏi và đáp án của 53 câu hỏi trắc nghiệm chương 6 với các nội dung về tài chính trong hoạt động kinh doanh quốc tế như: quản trị rủi ro ngoại hối, các phương thức thanh toán quốc tế, phân tích dòng luân chuyển vốn nội bộ của MNEs, các kỹ thuật tài trợ (chuyển giá; vay trước; tránh thuế)

THAM GIA TRẮC NGHIỆM

KDQT_VN1_C6_1: So sánh hoạt động tài chính ở các MNCs với tài chính của 1 doanh nghiệp kinh doanh nội địa thì:
○ Rủi ro ở các MNCs cao hơn do bị ảnh hưởng bởi các môi trường kinh doanh quốc tế
○ Hoạt động quản lý dòng tiền ở các MNCs phức tạp hơn
○ Quản lý và phân bổ lợi nhuận ở các MNCs phức tạp hơn
● Tất cả các yếu tố trên