KTL nâng cao

Ước lượng SUR trên STATA

I. GIỚI THIỆU VỀ ƯỚC LƯỢNG SUR Trong các nghiên cứu thực tiễn thường gặp một số trường hợp hai hay nhiều biểu thức ước lượng có mối quan hệ với nhau. Các dạng quan hệ này, thông thường, được thể hiện dưới 4 như sau: Hệ thống biểu thức gần như không liên quan (Seemingly unrelated equation system) Hệ thống biểu thức đồng thời (Simultaneous equation system) Hệ thống biểu thức đệ quy (Recursive equation system) Hệ thống đệ quy Block (Block recursive system) Việc ước lượng các biểu thức này có quan tâm xét đến các thông tin về mối liên hệ giữa các biểu thức …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button