Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Ước lượng SUR trên STATA

I. GIỚI THIỆU VỀ ƯỚC LƯỢNG SUR

Trong các nghiên cứu thực tiễn thường gặp một số trường hợp hai hay nhiều biểu thức ước lượng có mối quan hệ với nhau. Các dạng quan hệ này, thông thường, được thể hiện dưới 4 như sau:

  1. Hệ thống biểu thức gần như không liên quan (Seemingly unrelated equation system)
  2. Hệ thống biểu thức đồng thời (Simultaneous equation system)
  3. Hệ thống biểu thức đệ quy (Recursive equation system)
  4. Hệ thống đệ quy Block (Block recursive system)

Việc ước lượng các biểu thức này có quan tâm xét đến các thông tin về mối liên hệ giữa các biểu thức sẽ giúp cho kết quả ước lượng của các tham số trong mô hình được tốt hơn. Phần nội dung bên dưới sẽ tập trung trình bày trường hợp hệ thống các biểu thức gần như không liên quan cả về phương pháp, cách ước lượng và ví dụ minh họa trên STATA.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5Trang sau

Bài liên quan

Back to top button