Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Ví dụ minh họa hạn chế của VAR

Khi các phần dư có tương quan với nhau thì kết quả phân tích IRF, FEVD sẽ bị thiên chệch. Do đó, để có kết quả phân tích IRF tin cậy và hiệu quả thì cần thiết phải biết các phần tử của ma trận phương sai – hiệp phương sai của VAR. Đây chính là cơ sở thực hiện của SVAR. Xét một ví dụ đơn giản về mối quan hệ giữa hai biến vĩ mô: GDP thực (yt) và tỉ lệ lạm phát (pt). Chúng ta tin rằng có mối quan hệ đồng thời giữa 2 biến này và biến một độ trễ (được giải thích …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button