Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Ví dụ ứng dụng mô hình SUR trong Tài chính

Mô hình SUR (Seemingly Unrealted Regression Model) được sử dụng rộng rãi trong các mô hình kinh tế như ước lượng các hàm cầu đầu tư của các doanh nghiệp trong một ngành, ước lượng các hàm cầu tiêu dùng của các nhóm sản phẩm hình thành từ hành vi tối đa hóa hữu dụng, cũng như ước lượng các mối quan hệ đồng thời trong nhiều lĩnh vực kinh tế. Bài viết tiếp theo sẽ trình bày một ví dụ minh họa việc sử dụng ước lượng SUR trong phân tích mối quan hệ giữa tính thanh khoản cổ phiếu, quản trị công ty và giá trị …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập / đăng ký gói VIP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button