Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Xây dựng mô hình đo lường – CFA

Một lý thuyết đo lường được sử dụng để xác định cách các biến đo lường mô tả một tập các khái niệm. Các mối quan hệ chính liên kết các khái niệm với các biến (ước lượng các hệ số tải nhân tố) và giữa các khái niệm với nhau (sự tương quan giữa các khái niệm). Thông qua việc ước lượng của những mối quan hệ này, nhà nghiên cứu có thể tiến hành một đánh giá thực nghiệm cho lý thuyết đo lường đề xuất. Bài viết sau sẽ trình bày hai bước đầu tiên trong quy trình 6 bước SEM được sử dụng để …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button