Home | Trắc nghiệm | Kinh tế học | 342 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô – P2
342 câu trắc nghiệm môn Kinh tế vi mô (có đáp án)
342 câu trắc nghiệm môn Kinh tế vi mô (có đáp án)

342 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô – P2

MICRO_2_C2_41: Tăng cung sẽ làm giảm giá trừ khi:
○ Cung là không co dãn hoàn toàn
● Cầu co dãn hoàn toàn
○ Sau đó lượng cầu tăng
○ Cầu không co dãn
○ Cả cầu và cung đều không co dãn

MICRO_2_C2_42: Đường cung thẳng đứng có thể được mô tả là:
○ Tương đối co dãn
● Hoàn toàn không co dãn
○ Tương đối không co dãn
○ Co dãn hoàn toàn
○ Không sự mô tả nào là chính xác cả

MICRO_2_C2_43: Đường cầu là đường thẳng dốc xuống có tính chất nào trong các tính chất sau:
● Có độ dốc không đổi và độ co dãn thay đổi
○ Có độ co dãn không đổi và độ dốc thay đổi
○ Có độ dốc và độ co dãn thay đổi
○ Nói chung không thể khẳng định được như các câu trên
○ Không câu nào đúng