342 câu trắc nghiệm Kinh tế vi mô – P2

MICRO_2_C2_41: Tăng cung sẽ làm giảm giá trừ khi:
○ Cung là không co dãn hoàn toàn
● Cầu co dãn hoàn toàn
○ Sau đó lượng cầu tăng
○ Cầu không co dãn
○ Cả cầu và cung đều không co dãn

MICRO_2_C2_42: Đường cung thẳng đứng có thể được mô tả là:
○ Tương đối co dãn
● Hoàn toàn không co dãn
○ Tương đối không co dãn
○ Co dãn hoàn toàn
○ Không sự mô tả nào là chính xác cả

MICRO_2_C2_43: Đường cầu là đường thẳng dốc xuống có tính chất nào trong các tính chất sau:
● Có độ dốc không đổi và độ co dãn thay đổi
○ Có độ co dãn không đổi và độ dốc thay đổi
○ Có độ dốc và độ co dãn thay đổi
○ Nói chung không thể khẳng định được như các câu trên
○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C2_44: Lượng cầu nhạy cảm hơn đối với những thay đổi trong giá khi:
○ Cung là không co dãn tương đối
● Có nhiều hàng hóa thay thể được nó ở mức giá cao
○ Những người tiêu dùng là người hợp lý
○ Những người tiêu dùng được thông tin tương đối tốt về chất lượng của một hàng hóa nào đó
○ Tất cả đều đúng

MICRO_2_C2_45: Giả sử rằng giá giảm 10% và lượng cầu tăng 20%. Co dãn của cầu theo giá là:
● 2
○ 1
○ 0
○ 1/2
○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C2_46: Giả sử rằng co dãn của cầu theo giá là 1/3. Nếu giá tăng 30% thì lượng cầu sẽ thay đổi như thế nào?
○ Lượng cầu tăng 10%
● Lượng cầu giảm 10%
○ Lượng cầu tăng 90%
○ Lượng cầu giảm 90%
○ Lượng cầu không thay đổi

MICRO_2_C2_47: Giả sử rằng co dãn của cầu theo giá là 1,5. Nếu giá giảm tổng doanh thu sẽ:
○ Giữ nguyên
○ Giảm
● Tăng
○ Tăng gấp đôi
○ c và d

MICRO_2_C2_48: Giả sử rằng co dãn của cầu theo giá là 0,7. Cầu về hàng hóa này là:
○ Hoàn toàn không co dãn
● Không co dãn
○ Co dãn đơn vị
○ Co dãn
○ Co dãn hoàn toàn

MICRO_2_C2_49: Câu nào liên quan đến co dãn của cầu theo giá sau đây là đúng:
○ Co dãn của cầu theo giá là không đổi đới với bất kỳ đường cầu nào
○ Cầu về hàng hóa lâu bền trong ngắn hạn co dãn theo giá nhiều hơn so với trong dài hạn
● Nếu tổng doanh thu giảm khi giá tăng thì khi đó cầu là tương đối không co dãn
○ a và c
○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C2_50: Nếu đường cung là thẳng đứng thì co dãn của cung theo giá là:
● 0
○ Nhỏ hơn 1
○ 1
○ Lớn hơn 1
○ Bằng vô cùng

Previous page 1 2 3 4 5 6 7Next page
Thẻ

Bài liên quan

Back to top button
Close
Close