Kinh tế họcTrắc nghiệm

500 câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vi mô – T3

MICRO_1_T3_31: Một nhà độc quyền sản xuất ở mức doanh thu biên vượt quá chi phí biên:
● Công ty này có thể tăng lợi nhuận bằng cách tăng sản lượng.
○ Công ty này có thể tăng lợi nhuận bằng cách giảm sản lượng.
○ Công ty này đang tạo ra lợi nhuận kinh tế.
○ Công ty này đang kiếm được lợi nhuận kinh tế âm (thua lỗ).

MICRO_1_T3_32: Sử dụng các thông tin sau về công ty X: TR = 1200 USD; TC = 400 USD; P = 12 USD; MR = 10 USD; TVC = 300 USD; MC = 6 USD. Đây là một công ty ________ và đang trong tình trạng ________.
○ Cạnh tranh hoàn hảo, ngắn hạn.
● Độc quyền, ngắn hạn.
○ Độc quyền, dài hạn.
○ Cạnh tranh hoàn hảo, dài hạn.

MICRO_1_T3_33: Công ty vàng Phú Nhuận là một công ty độc quyền sản xuất vàng miếng SJC có đường cầu co dãn. Nếu công ty này giảm giá, doanh thu biên sẽ ________ và tổng doanh thu sẽ ________.
○ Âm, tăng.
○ Âm, giảm.
○ Dương, giảm.
● Dương, tăng.

MICRO_1_T3_34: Công ty khai thác mỏ Bạch Tuyết là một công ty độc quyền mua trên thị trường lao động. Họ thuê 6 chú lùn với tổng chi phí là 98 USD. Nếu chú lùn thứ 7 được thuê thì tiền lương trả cho mỗi lao động sẽ là ________. Và chi phí biên của chú lùn thứ 7 sẽ là ________
○ 140USD, 20USD.
○ 20USD, 20USD.
● 20USD, 42USD.
○ 140USD, 42USD.

MICRO_1_T3_35: Những đặc trưng dưới đây là đặc trưng của thị trường cạnh tranh độc quyền, ngoại trừ:
○ Nhiều công ty.
○ Phân biệt sản phẩm.
○ Không có rào cản gia nhập ngành.
● Phụ thuộc lẫn nhau.

MICRO_1_T3_36: Trong cạnh tranh độc quyền, khi lợi nhuận được tối đa hóa, giá sẽ:
○ Bằng với doanh thu biên.
● Lớn hơn chi phí biên.
○ Nhỏ hơn chi phí biên.
○ Bằng với chi phí biên.

MICRO_1_T3_37: Công ty X là một trong những công ty độc quyền nhóm. Công ty này tin rằng các cạnh tranh của nó sẽ ________ giá của họ nếu công ty hạ giá của mình và sẽ ________ giá của họ nếu công ty tăng giá của mình.
○ Hạ, tăng.
● Hạ, không tăng.
○ Không hạ, tăng.
○ Không hạ, không tăng.

MICRO_1_T3_38: Khi chi phí biên của xã hội để sản xuất một hàng hóa vượt quá chi phí biên cá nhân thì:
● Có quá nhiều sản phẩm được sản xuất bởi thị trường.
○ Giá thị trường quá cao.
○ Đó là một trường hợp ngoại ứng có lợi.
○ Có quá ít nguồn lực được phân bổ cho việc sản xuất hàng hóa này.

MICRO_1_T3_39: Tính không hiệu quả được chỉ trong trong đồ thị đường giới hạn khả năng sản xuất bởi:
● Một điểm nằm bên trong đường này.
○ Một điểm nằm bên ngoài đường này.
○ Một điểm ở đó đường này tiến đến trục tung.
○ Bất kỳ điểm nào không ở trên đường này.

MICRO_1_T3_40: Doanh thu sản phẩm biên của lao động sẽ tăng nếu:
● Năng suất lao động tăng lên.
○ Mức tiền lương giảm.
○ Cầu về sản phẩm giảm.
○ Cung về lao động tăng.

Previous page 1 2 3 4Next page
Back to top button