Kinh tế họcTrắc nghiệm

500 câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vi mô – T3

MICRO_1_T3_41: Điểm nào trong số các điều dưới đây thích hợp nhất cho việc dịch chuyển đường giới hạn khả năng sản xuất ra bên ngoài?
● Sự mở rộng bộc phát trong lực lượng lao động.
○ Tăng lên trong giá cổ phiếu.
○ Sự dịch chuyển các nguồn lực sản xuất từ hàng hóa tư bản sang hàng hóa tiêu dùng.
○ Gia tăng cầu về hàng hóa của công chúng.

MICRO_1_T3_42: Thị trường hàng hóa tư nhân hoạt động tốt nhất khi:
○ Là thị trường của một nhà độc quyền.
● Là thị trường cạnh tranh.
○ Được điều chỉnh bởi một cơ quan của Chính phủ.
○ Những hàng hóa công được yêu cầu.

MICRO_1_T3_43: Khi chi phí trung bình lớn hơn chi phí biên thì:
○ Chi phí trung bình đang tăng lên.
● Chi phí trung bình đang giảm xuống.
○ Chi phí biên đang tăng lên.
○ Chi phí biên đang giảm xuống.

MICRO_1_T3_44: Chi phí biên được định nghĩa như là:
○ Giá trị tổng chi phí chia cho giá trị sản lượng đã sản xuất.
● Mức thay đổi trong tổng chi phí biến đổi chia cho mức thay đổi trong số lượng sản phẩm đã sản xuất.
○ Mức thay đổi trong tổng chi phí biến đổi trung bình chia cho mức thay đổi trong số lượng sản phẩm đã sản xuất.
○ Mức thay đổi trong chi phí biến đổi trung bình chia cho mức thay đổi trong số lượng sản phẩm đã sản xuất.

MICRO_1_T3_45: Nếu số lượng thuế phải nộp tăng khi thu nhập tăng, khi đó:
○ Thuế này là thuế tỉ lệ.
○ Thuế này là thuế lũy tiến.
○ Thuế này là thuế lũy thoái.
● Không thể xác định với những thông tin trên.

MICRO_1_T3_46: Với một đường cung đi qua gốc tọa độ, thặng dư sản xuất có thể đo bằng phần diện tích nằm giữa đường cung và:
○ Trục hoành (số lượng).
○ Đường cầu.
○ Đường thẳng đứng ở mức số lượng được cung.
● Trục hoành và đường nằm ngang ở mức giá.

MICRO_1_T3_47: Một hàng hóa có giá thị trường là zero cho chúng ta biết về:
○ Một hàng hóa không ai có nhu cầu ở bất kì mức giá nào.
● Một hàng hóa mà số lượng được cung lớn hơn số lượng được cầu ở mức giá zero.
○ Một hàng hóa khan hiếm.
○ Một hàng hóa thứ cấp.

MICRO_1_T3_48: Chi phí cố định bình quân (AFC) bằng:
● ATC – AVC.
○ AVC + MC.
○ Điểm cực tiểu của ATC.
○ TC – TVC

MICRO_1_T3_49: Một mức giá sàn được áp đặt cho thị trường sẽ:
● Dẫn đến dư cung.
○ Dẫn đến dư cầu.
○ Phá hoại sản xuất.
○ Dẫn đến gia tăng giá chợ đen.

MICRO_1_T3_50: Sự dịch chuyển dọc theo đường cung có thể được gây ra bởi:
○ Một sự cải tiến trong kỹ thuật sản xuất.
○ Một thay đổi trong giá đầu vào.
● Một sự dịch chuyển trong đường cầu.
○ Tất cả những điều kể trên.

Previous page 1 2 3 4
Back to top button