Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Download dữ liệu lịch sự kiện của tất cả công ty niêm yết

1.200.000 

Download dữ liệu lịch sự kiện của tất cả các doanh nghiệp niêm yết ở cả ba sàn từ năm 2001 đến nay (bao gồm cả doanh nghiệp đã hủy niêm yết). Dữ liệu lịch sự kiện bao gồm thông tin của hầu hết các sự kiện phổ biến như thông báo lợi nhuận, thông báo cổ tức, thông báo phát hành cổ phiếu, thông báo niêm yết và thông báo đại hội cổ đông thường niên.

Dữ liệu lịch sự kiện là nguồn dữ liệu rất hữu ích trong các phân tích sử dụng phương pháp nghiên cứu sự kiện, đánh giá tác động của các loại sự kiện đến lợi suất đầu tư hoặc nghiên cứu về các vấn đề ESOP, tunneling hay propping đến giá trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Category:

Download dữ liệu lịch sự kiện của tất cả các doanh nghiệp niêm yết ở cả ba sàn từ năm 2001 đến nay (bao gồm cả doanh nghiệp đã hủy niêm yết). Dữ liệu lịch sự kiện bao gồm thông tin của hầu hết các sự kiện phổ biến như thông báo lợi nhuận, thông báo cổ tức, thông báo phát hành cổ phiếu, thông báo niêm yết và thông báo đại hội cổ đông thường niên.

Dữ liệu lịch sự kiện là nguồn dữ liệu rất hữu ích trong các phân tích sử dụng phương pháp nghiên cứu sự kiện, đánh giá tác động của các loại sự kiện đến lợi suất đầu tư hoặc nghiên cứu về các vấn đề ESOP, tunneling hay propping đến giá trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Dữ liệu lịch sự kiện của tất cả công ty niêm yết
Dữ liệu tất cả sự kiện của tất cả công ty niêm yết, rất cần thiết cho các nghiên cứu sự kiện.

Dữ liệu lịch sự kiện được tổng hợp ở dạng file Excel gồm 26 sheet với đầu tiên là sheet mô tả, tiếp đến là sheet tổng hợp toàn bộ các sự kiện của các công ty niêm yết. Sheet tổng hợp này được tạo thêm cột nhóm sự kiện để thuận lợi hơn cho các bạn sử dụng trong các nghiên cứu sự kiện. Cuối cùng là 23 sheet được tổng hợp riêng cho từng sự kiện. Bên dưới là thông tin cụ thể của các loại sự kiện.

Sheet Code Name
1 AGME Đại hội Đồng Cổ đông
2 DIV Trả cổ tức bằng tiền mặt
3 BOME Họp Hội đồng Quản trị
4 KQQY Kết quả kinh doanh quý
5 BCHA Thay đổi BLĐ
6 AIS Niêm yết thêm
7 KQCT Kết quả kinh doanh năm chính thức
8 BALLOT Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
9 ISS4 Trả Cổ tức bằng Cổ phiếu
10 EGME Đại hội Cổ đông Bất thường
11 ISS5 Phát hành cổ phiếu khác
12 TS Giao dịch cổ phiếu quỹ
13 ISS2 Quyền mua cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu
14 NLIS Niêm yết mới
15 ISS1 Cổ phiếu thưởng
16 IPO Tin đấu giá
17 SUSP Hủy/Tạm dựng niêm yết
18 KQSB Kết quả kinh doanh năm sơ bộ
19 MOVE Chuyển Sàn
20 AMEN Thay đổi Tên/Ticker
21 RETU Niêm yết Trở lại
22 OTHE Sự kiện khác
99 HUYNK Hủy niêm yết
Back to top button