Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Minh họa thực hành Lasso trên Stata 16

Sử dụng phương pháp Cross-Validation và Adaptive Lasso

Sau khi đã tìm hiểu tổng quan về mô hình Lasso, hiểu được cách thiết lập công cụ lệnh lasso trên Stata 16 để ước lượng, cũng như nắm bắt được cách quản lý danh sách các biến, các bạn có thể bắt tay vào việc thực hành ước lượng một mô hình Lasso. Bài viết bên dưới sẽ minh họa cách thực hành ước lượng một mô hình Lasso trên Stata 16 với lệnh lasso qua hai ví dụ sử dụng hàm CV và Lasso thích ứng (Adaptive Lasso) bên dưới.  Sử dụng hàm Cross-Validation Sau khi đã thực hiện gán danh sách thì việc chỉ định …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button