Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Minh họa thực hiện lệnh xtdpdml trên Stata

Câu lệnh xtdpdml được sử dụng thay thế các lệnh ivreg2, xtabond, xtabond2, xtdpdsys, xtdpd để ước lượng các mô hình bảng động tuyến tính trên Stata. Câu lệnh xtdpdml một mặt đơn giản hóa quá trình xử lí của mô hình cấu trúc, mặt khác, cởi bỏ bớt một số ràng buộc trong các mô hình bảng động. Câu lệnh xtdpdml còn cho phép đưa vào mô hình các biến không thay đổi theo thời gian và ước lượng nó, sử dụng tối đa thông tin có được (FIML) trong trường hợp dữ liệu bị missing.

Xem thêm: sử dụng lệnh xtdpdml trong trường hợp dữ liệu missing, hoặc không có phân phối chuẩn và để lựa chọn mô hình FE/RE

Để minh họa cụ thể cách sử dụng phương pháp ML-SEM trên Stata, Allison, Williams, và Moral-Benito (2017) đã phân tích lại dữ liệu được mô tả bởi Cornwell và Rupert (1988) cho 595 chủ hộ có thu nhập khác 0 ở mỗi năm trong giai đoạn 1976 - 1982. Các biến trong tập dữ liệu bao gồm:

  • wks = số tuần làm việc trong năm
  • union = 1 nếu mức lương được thiết lập bởi công đoàn, = 0 nếu ngược lại
  • lwage = ln(wage) là logarit của mức lương;
  • ed = số năm đi học tại thời điểm năm 1976.

Mô hình cần ước lượng là

$$wk{s_{it}} = lambda wk{s_{it - 1}} + {beta _2}lwag{e_{it - 1}} + {beta _3}unio{n_{it - 1}} + delta e{d_i} + {alpha _i} + {xi _t} + {v_{it}}$$

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3Trang sau

Bài liên quan

Back to top button