Hướng nghiên cứu

Mô hình hàm cầu – Demand System

Bên cạnh các mô hình hàm cầu giản đơn như Working (1943) và Lesser (1963), các mô hình thực nghiệm ngày càng được mở rộng. Các mô hình hàm cầu quan trọng nhất có thể kể đến như mô hình Translog (TL) được phát triển bởi Christensen, Jorgenson và Lau (1975), mô hình hệ thống phân tích cầu gần như lý tưởng (Almost Ideal Demand Systems – AIDS) của Deaton và Muellbauer (1980a, 1980b). Báo cáo này sẽ tiếp tục đề cập đến một dạng mở rộng của mô hình AIDS, đó là mô hình QUAIDS và AIQL. Mô hình QUAIDS (Quadratic Almost Ideal Demand System của Banks, …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button