Warning: Illegal string offset 'id' in /home/vietlod8/public_html/wp-content/plugins/mts-content-locker-pro/includes/class-cl-site-front.php on line 99
Mô hình hàm cầu - Demand System
Hướng nghiên cứu

Mô hình hàm cầu – Demand System

Bên cạnh các mô hình hàm cầu giản đơn như Working (1943) và Lesser (1963), các mô hình thực nghiệm ngày càng được mở rộng. Các mô hình hàm cầu quan trọng nhất có thể kể đến như mô hình Translog (TL) được phát triển bởi Christensen, Jorgenson và Lau (1975), mô hình hệ thống phân tích cầu gần như lý tưởng (Almost Ideal Demand Systems – AIDS) của Deaton và Muellbauer (1980a, 1980b). Báo cáo này sẽ tiếp tục đề cập đến một dạng mở rộng của mô hình AIDS, đó là mô hình QUAIDS và AIQL.

  • Mô hình QUAIDS (Quadratic Almost Ideal Demand System của Banks, Blundell và Lewbel (1997) với hàm chi phí có dạng toàn phương của logarit chi tiêu hoặc thu nhập (Quadratic Logarithmic – QL)
  • Mô hình AIQL (Almost Ideal Quadratic ogarithmic) của Fry và Pashardes (1992), trong đó hàm chi phí được sử dụng là dạng toàn phương của chi tiêu hoặc thu nhập (QES) được đề xuất bởi Howe, Pollak và Wales (1979); cũng như Ryan và Wales (1999).

Các mô hình TL, AIDS, QUAIDS và AIQL rất phù hợp với các dữ liệu khảo sát mức sống dân cư (mức hộ) để ước lượng hàm cầu tiêu dùng các nhóm hàng thực phẩm, nhiên liệu – năng lượng, đồ dùng lâu bền, cũng như thích hợp với dữ liệu vĩ mô thu thập từ tổng cục thống kê (GSO) hoặc Word Bank (cũng như các tổ chức khác như IMF, WTO) để đánh giá độ nhạy của hàm cầu đầu tư…Tham khảo bài báo:

NESTING QUADRATIC LOGARITHMIC DEMAND SYSTEMS,

Bài liên quan

Back to top button
Close
Close