Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Hướng nghiên cứu

Mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

Bài viết là nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 2000 – 2014. Sử dụng kiểm định đồng liên kết (cointegration test) và mô hình véc tơ hiệu chỉnh sai số (VECM), nghiên cứu tìm thấy giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ mặt thiết với nhau cả trong ngắn hạn và dài hạn. Kết quả phân tích hàm phản ứng xung cho thấy trước cú sốc của lạm phát, tăng trưởng kinh tế tăng mạnh từ quý thứ 2 và đạt cực đại ở quý thứ 4. …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button