Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Hướng nghiên cứuKTL nâng cao

Mối quan hệ giữa tính thanh khoản trên TTCK và hiệu quả hoạt động của ngân hàng

. . *****Nhap du lieu tu data1210 trong file Excel data1010.xlsx . import excel data1210.xlsx, sheet(“data1210”) firstrow clear . drop in 73 (1 observation deleted) . order ID Code Year EROE ROE NIM EVA GDP CPI SMV LEN BTA SIZE RISK LIQ TAX CAP COE NTA LAB COM BDEV . label variable Code “Stock ID” . label variable EROE “Excess ROE” . label variable ROE “Return on Equity” . label variable NIM “Net Interest Margin” . label variable EVA “Economic Value Added” . label variable GDP “GDP growth” . label variable CPI “Inflation” . label variable SMV “Stock market volatility” . label variable LEN “Lending/GDP” . label variable …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button