Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

Hướng nghiên cứuKTL nâng cao

Mối quan hệ giữa tính thanh khoản trên TTCK và hiệu quả hoạt động của ngân hàng

BODY{background-color: ffffff; font-family: monaco, "courier new", monospace; color: #000000}.input {color: #CC6600}.result{color: #000099}.error{color: #dd0000}
.
. *****Nhap du lieu tu data1210 trong file Excel data1010.xlsx
. import excel data1210.xlsx, sheet("data1210") firstrow clear
. drop in 73
(1 observation deleted)
. order ID Code Year EROE ROE NIM EVA GDP CPI SMV LEN BTA SIZE RISK LIQ TAX CAP COE NTA LAB COM BDEV
. label variable Code "Stock ID"
. label variable EROE "Excess ROE"
. label variable ROE "Return on Equity"
. label variable NIM "Net Interest Margin"
. label variable EVA "Economic Value Added"
. label variable GDP "GDP . . .

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Back to top button