Mối quan hệ giữa tính thanh khoản trên TTCK và hiệu quả hoạt động của ngân hàng

BODY{background-color: ffffff; font-family: monaco, "courier new", monospace; color: #000000}.input {color: #CC6600}.result{color: #000099}.error{color: #dd0000}
.
. *****Nhap du lieu tu data1210 trong file Excel data1010.xlsx
. import excel data1210.xlsx, sheet("data1210") firstrow clear
. drop in 73
(1 observation deleted)
. order ID Code Year EROE ROE NIM EVA GDP CPI SMV LEN BTA SIZE RISK LIQ TAX CAP COE NTA LAB COM BDEV
. label variable Code "Stock ID"
. label variable EROE "Excess ROE"
. label variable ROE "Return on Equity"
. label variable NIM "Net Interest Margin"
. label variable EVA "Economic Value Added"
. label variable GDP "GDP . . .

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Back to top button