Phân tích hồi quy

Suy diễn thống kê (Inferential statistics) đôi khi còn được gọi là phân tích hồi quy (regression analysis). Thông thường, dữ liệu của bạn có thể được phân tích bằng nhiều phương pháp. Các phương pháp khác nhau sẽ tạo ra các kết quả khác. Bảng bên dưới sẽ tổng hợp các phương pháp được sử dụng phổ biến trong phân tích hồi quy.

Thông qua bảng tổng hợp này, tùy theo loại biến (độc lập hay phụ thuộc) hoặc kiểu biến, chẳng hạn biến khoảng (interval variable), biến thứ bậc (ordinal variable) hoặc biến phân loại (categorical variable); hoặc dạng phân phối của biến mà lựa chọn dạng hàm, cũng như là phương pháp phân tích hồi quy phù hợp. Ngoài ra, thông qua mỗi liên kết đính kèm trong bảng, từng bước một các bạn có thể tự mình thao tác trên các phần mềm thống kê thông dụng như STATA, SPSS.

TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HỒI QUY

KIỂU HỒI QUY HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
Hồi quy Robust SPSS STATA
Hồi quy Logit đa biến SPSS STATA
Hồi quy logit chính xác SPSS STATA
Hồi quy logit đa bậc SPSS STATA
Hồi quy logit thứ tự SPSS STATA
Hồi quy Probit SPSS STATA
Hồi quy Poisson SPSS STATA
Hồi quy nhị thức âm SPSS STATA
Hồi quy Poison Zero-inflated SPSS STATA
Hồi quy nhị thức Zero-inflated SPSS STATA
Zero-truncated Poisson SPSS STATA
Hồi quy nhị thức Zero-truncated SPSS STATA
Hồi quy Tobit SPSS STATA
Hồi quy Censored-Truncated SPSS STATA
Hồi quy khoảng SPSS STATA
MANOVA 1 chiều SPSS STATA
Phân tích phân tách SPSS STATA
Phân tích tương quan chính tắc SPSS STATA
Hồi quy đa biến bội SPSS STATA
Mô hình tuyến tính tổng quát SPSS STATA
Logit tác động hỗn hợp SPSS STATA
Phân tích EFA & CFA SPSS STATA
Phân tích thang đo ẩn SPSS STATA
Phân tích lớp ẩn SPSS STATA
Back to top button