Home | Phân tích hồi quy

Phân tích hồi quy

Suy diễn thống kê (Inferential statistics) đôi khi còn được gọi là phân tích hồi quy (regression analysis). Thông thường, dữ liệu của bạn có thể được phân tích bằng nhiều phương pháp. Các phương pháp khác nhau sẽ tạo ra các kết quả khác. Bảng bên dưới sẽ tổng hợp các phương pháp được sử dụng phổ biến trong phân tích hồi quy.

Thông qua bảng tổng hợp này, tùy theo loại biến (độc lập hay phụ thuộc) hoặc kiểu biến, chẳng hạn biến khoảng (interval variable), biến thứ bậc (ordinal variable) hoặc biến phân loại (categorical variable); hoặc dạng phân phối của biến mà lựa chọn dạng hàm, cũng như là phương pháp phân tích hồi quy phù hợp. Ngoài ra, thông qua mỗi liên kết đính kèm trong bảng, từng bước một các bạn có thể tự mình thao tác trên các phần mềm thống kê thông dụng như STATA, SPSS.

TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HỒI QUY

KIỂU HỒI QUYHƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
Hồi quy RobustSPSSSTATA
Hồi quy Logit đa biếnSPSSSTATA
Hồi quy logit chính xácSPSSSTATA
Hồi quy logit đa bậcSPSSSTATA
Hồi quy logit thứ tựSPSSSTATA
Hồi quy ProbitSPSSSTATA
Hồi quy PoissonSPSSSTATA
Hồi quy nhị thức âmSPSSSTATA
Hồi quy Poison Zero-inflated SPSSSTATA
Hồi quy nhị thức Zero-inflated SPSSSTATA
Zero-truncated Poisson SPSSSTATA
Hồi quy nhị thức Zero-truncatedSPSSSTATA
Hồi quy TobitSPSSSTATA
Hồi quy Censored-TruncatedSPSSSTATA
Hồi quy khoảngSPSSSTATA
MANOVA 1 chiềuSPSSSTATA
Phân tích phân táchSPSSSTATA
Phân tích tương quan chính tắcSPSSSTATA
Hồi quy đa biến bộiSPSSSTATA
Mô hình tuyến tính tổng quátSPSSSTATA
Logit tác động hỗn hợpSPSSSTATA
Phân tích EFA & CFASPSSSTATA
Phân tích thang đo ẩnSPSSSTATA
Phân tích lớp ẩnSPSSSTATA