Kinh tế lượng ứng dụng trong tài chính

Estimated reading: 9 minutes 154 views

Giới thiệu sách Cuốn sách Kinh tế lượng ứng dụng trong tài chính cung cấp một cái nhìn tổng quan về các phương pháp dữ liệu bảng thường được áp dụng trong các ứng dụng tài chính, tập trung vào những trường hợp có số quan sát chéo (cross-sectional) lớn và số mốc chuỗi thời gian hạn chế. Quyển sách được dịch từ quyển “Panel Methods for Finance: A Guide to Panel Data Econometrics for Financial Applications” của tác giả Marno Verbeek năm 2021. Lược sử tài liệu Về tài liệu kinh tế lượng ứng dụng trong tài chính, Campbell và cộng sự (1997) là một trong những cuốn sách …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Lời giới thiệu
Lời giới thiệu

Giới thiệu sách Cuốn sách Kinh tế lượng ứng dụng trong tài chính cung cấp một cái nhìn tổng quan về các phương

Mô hình bảng tĩnh tuyến tính
Mô hình bảng tĩnh tuyến tính

Giới thiệu sách Cuốn sách Kinh tế lượng ứng dụng trong tài chính cung cấp một cái nhìn tổng quan về các phương

Xử lý vấn đề nội sinh và phương sai thay đổi
Xử lý vấn đề nội sinh và phương sai thay đổi

Giới thiệu sách Cuốn sách Kinh tế lượng ứng dụng trong tài chính cung cấp một cái nhìn tổng quan về các phương

Các vấn đề dữ liệu
Các vấn đề dữ liệu

Giới thiệu sách Cuốn sách Kinh tế lượng ứng dụng trong tài chính cung cấp một cái nhìn tổng quan về các phương

Mô hình bảng động tuyến tính
Mô hình bảng động tuyến tính

Giới thiệu sách Cuốn sách Kinh tế lượng ứng dụng trong tài chính cung cấp một cái nhìn tổng quan về các phương

Mô hình với biến phụ thuộc giới hạn
Mô hình với biến phụ thuộc giới hạn

Giới thiệu sách Cuốn sách Kinh tế lượng ứng dụng trong tài chính cung cấp một cái nhìn tổng quan về các phương

Đánh giá tác động
Đánh giá tác động

Giới thiệu sách Cuốn sách Kinh tế lượng ứng dụng trong tài chính cung cấp một cái nhìn tổng quan về các phương

Back to top button