Lời giới thiệu

Estimated reading: 28 minutes 89 views

Dữ liệu tài chính Dữ liệu tài chính thường được đặc trưng bởi hai hoặc nhiều chiều. Ví dụ lợi suất hàng tháng trên một nhóm cổ phiếu, dữ liệu báo cáo hàng năm cho một nhóm công ty, hoặc luồng tiền hàng tháng của các quỹ chung khoán. Các chiều bổ sung xuất hiện khi, ví dụ, quy mô ngành nghề hoặc quốc gia được thêm vào, hoặc khi theo dõi các khoản đầu tư cổ phiếu của các quỹ chung khoán qua một số quý. Các mô hình kinh tế lượng có thể giúp hiểu và giải thích sự biến động qua nhiều chiều. Mô hình …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button