Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Mô hình bảng tĩnh tuyến tính

Estimated reading: 2 minutes 42 views

Chương 2: mô hình bảng tĩnh tuyến tính bắt đầu với một vài tóm tắt về mô hình hồi quy tuyến tính, các giả thiết và cách mô hình được ước lượng trong ngữ cảnh dữ liệu chéo, dữ liệu thời gian và dữ liệu bảng. Trong trường hợp dữ liệu bảng sẽ giới thiệu các bộ ước lượng hiệu ứng cố định (FE) và hiệu ứng ngẫu nhiên (RE). Các phương pháp ước lượng hiệu ứng cố định, hiệu ứng ngẫu nhiên và hồi quy OLS gộp (POLS) có sự khác nhau quan trọng trong việc giả định về tính ngoại sinh của các biến giải thích …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button