Hệ số tương quan hạng Spearman

I. GIỚI THIỆU VỀ TƯƠNG QUAN HẠNG SPEARMAN

Sử dụng tương quan hạng Spearman để kiểm tra mối quan hệ giữa hai biến được xếp hạng hoặc một biến được xếp hạng và một biến đo lường. Bạn có thể sử dụng tương quan hạng Spearman thay cho hồi quy/tương quan Pearson khi bạn lo lắng về phân phối không chuẩn của dữ liệu. Tuy nhiên, điều này không phải thật luôn cần thiết[1].

Tương quan hạng Spearman được thực hiện dựa trên các giả định sau:

  1. Biến kiểm định có thể là dạng thứ tự, tỉ lệ, khoảng và có phân phối bất kì. Tham khảo bài viết các loại thang đo trong phân tích dữ liệu.
  2. Các biến phải thỏa mãn tính chất đơn điệu (monotonics)[*]. Đây là giả định quan trọng của tương quan hạng Spearman.

Giả thuyết H0 cho rằng hệ số tương quan Spearman, (rho ) ("rho"), bằng 0. Hệ số (rho ) bằng 0 nghĩa là các hạng của một biến không thay đổi theo sự tăng/giảm các hạng của biến còn lại.

Xem thêm: kiểm định phi tham số

[*]Tính đơn điệu giữa 2 biến được thể hiện khi giá trị của một biến tăng thì cũng làm tăng giá trị của biến còn lại hoặc khi tăng giá trị của một biến thì làm giảm giá trị của biến còn lại. Tính đơn điệu của 2 biến có thể minh họa qua hình bên dưới:

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button